Navigácia

Obsah

Oznam!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov v mesiaci marec 2021 v obci Čiližská Radvaň. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 22. 3. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 575 a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav môžete nahlásiť aj na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk.

 
Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technického číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3. Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. 3. 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.
 
Testovanie COVID 19 - 7. kolo!
 
Obecný úrad oznamuje, že dňa 03. marca 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.
Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.
Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!
 
požiar
Testovanie COVID 19 - 6. kolo!
 
Obecný úrad oznamuje, že dňa 27. februára 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.
Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.
Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

Upozornenie!

upozornenie

Oznam!

Obecný úrad oznamuje, že dňa 20. februára 2021, t.j. v sobotu v čase od 8:00 hod do 20:00 hod. v miestnom kultúrnom dome bude prebiehať testovanie na COVID-19.

Od 12:00 hod. do 13:00 hod. bude prestávka. Posledný odber v predpoludní bude o 11:30 hod. a popoludní posledný odber pred prestávkou 16:30 hod. Od 17:00 hod. – do 18:00 hod. prestávka, večer posledný odber 19:30 hod.

Testovanie sa doporučuje osobám od 10 do 65 rokov!

 

 

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš sa uskutoční 19. februára 2021 /piatok/ v ranných hodinách.

Oznamujeme obyvateľom obce, že pracovníci ZSE od zajtra t.j. od 19. februára 2021 začínajú odpočítať stav elektromerov. Vzhľadom na súčasnú situáciu žiadajú podľa možnosti vyvesiť na bránu odpočítaný stav elektromera.


sk

Chráňme prírodu pred požiarmi

Vážení spoluobčania!

S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého

a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku požiarov a poskytujeme Vám rady, ako tieto riziká podstatne znížiť.

Občanom sa zakazuje:

a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Občania sú povinní: Ak drevený odpad nie je možné zhodnotiť iným spôsobom resp. spáliť v palivových spotrebičoch, spáli sa na voľnom priestranstve pri dodržaní najmä týchto opatrení:

a) spaľovanie nevykonávať v období dlhotrvajúceho suchého počasia,

b) miesto spaľovania zvoliť a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k samovoľnému rozširovaniu požiaru, okolie ohniska zbaviť horľavých materiálov,

c) spaľovať len za bezveterného počasia a spaľovať len po menších množstvách,

d) vykonávať kontrolu miesta spaľovania v priebehu spaľovania i po jeho skončení,

e) mať k dispozícii zásobu vody, potrebné náradie a spojovacie prostriedky a po skončení spaľovania poliať spálenisko v dostatočnom množstve vodou.

Právnickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám sa zakazuje:

a) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

b) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,

c) spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby sú povinné pred začatím spaľovania oznámiť na linku tiesňového volania miesto, čas spaľovania a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých látok.

Veríme, že si uvedomujete škodlivý vplyv požiarov v prírodnom prostredí, a vykonáte všetko

preto, aby sa každoročné vypaľovania a požiare neopakovali.

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Oznam/Értesítés!

Oznam/Értesítés! celý text

ostatné | 5. 3. 2021 | Autor:

Ochrana pred požiarmi - Tűzvédelem!

Ochrana pred požiarmi - Tűzvédelem! celý text

ostatné | 4. 3. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19 - COVID 19 tesztelés!

Testovanie COVID 19 - COVID 19 tesztelés! celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor:

Upozornenie-Figyelmeztetés!

Upozornenie-Figyelmeztetés! celý text

ostatné | 25. 2. 2021 | Autor:

Tesztelés COVID 19 – Testovanie na COVID 19!

Tesztelés COVID 19 – Testovanie na COVID 19! celý text

ostatné | 19. 2. 2021 | Autor:

Oznam - Értesítés!

Oznam - Értesítés! celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

Oznam - Értesítés!

Oznam - Értesítés! celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021

Sčítanie obyvateľov 2021 - Népszámlálás 2021 celý text

ostatné | 15. 2. 2021 | Autor:

Testovanie COVID 19 - IV. kolo 13. február 2021-COVID 19 tesztelés 2021. február 13

Testovanie COVID 19 - IV. kolo 13. február 2021-COVID 19 tesztelés 2021. február 13 celý text

ostatné | 11. 2. 2021 | Autor:

Cielené testovanie COVID 19 - COVID 19 célirányos tesztelés!

Cielené testovanie COVID 19 - COVID 19 célirányos tesztelés! celý text

ostatné | 5. 2. 2021 | Autor:

COVID 19 tesztelés - Testovanie COVID 19!!!

COVID 19 tesztelés - Testovanie COVID 19!!! celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor:

Harmonogram-testovanie COVID 19 - Javasolt időpontok a COVID 19 tesztelésre!

Harmonogram-testovanie COVID 19 - Javasolt időpontok a COVID 19 tesztelésre! celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor:

Oznam - Értesítés!

Oznam - Értesítés! celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor:

Testovanie Covid 19 - Covid 19 tesztelés!

Testovanie Covid 19 - Covid 19 tesztelés! celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor:

Harmonogram/Ütemterv

Harmonogram zberu druhotných surovín 2021
A másodlagos nyersanyagok begyűjtése 2021 celý text

ostatné | 7. 1. 2021 | Autor:

Oznam/Értesítés!

Obecný úrad je zatvorený. Súrne matričné prípady hlásiť na tel. č. 0911/216 957. Vývoz odpadovej vody tiež nahlášiť telefonicky a uhradiť na účet č. SK97 0200 0000 0000 1802 0122, var. symbol: číslo rodinného domu , 1 vývoz/13,-- EUR.
Ďakujeme!
A községi hivatal a járványügyi helyzet miatt zárva tart. Sürgős anyakönyvi esetekben a 0911/216 957 –es telefonszámon lehet időpontot egyeztetni. Szennyvízszívatást is kérjük telefonon bejelenteni és az illetéket 13,-- EUR befizetni a következő
számlaszámra: SK97 0200 0000 0000 1802 0122 , var. symbol: a házszámot kérjük beírni!
Köszönjük!
celý text

ostatné | 5. 1. 2021 | Autor:

Oznam/Értesítés!

Oznam/Értesítés! celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor:

Oznam!


ostatné | 18. 12. 2020 | Autor:

Vianočný pozdrav!

Vianočný pozdrav! celý text

ostatné | 18. 12. 2020 | Autor:

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že zber PET fliaš, opotrebovaných akumulátorov, vyradených elektrospotrebičov, papiera a textílie sa uskutoční 18. decembra 2020, piatok. celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor:

Mikuláš!!!

Mikuláš!!! celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor:

Oznam!

Oznamujeme obyvateľom obce, že obecný úrad a zberný dvor budú dňa 16.novembra 2020 zatvorené! celý text

ostatné | 13. 11. 2020 | Autor:
odporúčanie

Celoplošné testovanie COVID 19 - 2. kolo!!!

Celoplošné testovanie COVID 19 - 2. kolo!!! celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor:
leták 1

Celoplošné testovanie COVID 19

Oznamujeme obyvateľom, že celoplošné testovanie COVID 19 sa uskutoční 31. októbra 2020, v sobotu od 7:00 do 22:00 hodiny v miestnom kultúrnom dome.
Na testovanie si zoberte so sebou svoj občianský preukaz a zdravotnú kartu poistenca.
Odpočúčanie na príchodu obyvateľov do odberných miest:
Číslo domu od 1 – do 108 od 7:00 do 10:00 hodiny
Číslo domu od 112 – 185 od 10:00 do 11:30 hodiny
Číslo domu od 186 do 256 a obyvatelia Vrbina od 13:00 do 16:00 hodiny
Číslo domu 257 do 341 od 16:00 do 19:00 hodiny
Číslo dumu od 342 do 412 od 19:00 do 22:00 hodiny
Ďalšie informácie v priloženom letáku. Pozrite si ukázkové video o testovaní: https://spolocnazodpovednost.mil.sk/.../Detailny_popis...¬
celý text

ostatné | 29. 10. 2020 | Autor:

Informácia!

Informácia!
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobie: celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných!

Oznam!

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných: občania, ktorí nemajú chovy registrované /aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú na vlastnú sportrebu/, sú povinní registrovať chov podľa platnej legilatívy v Centrálnej evidencii hospodárskych zviera /CEHZ/ v termíne do 23.10.2020! celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:

Dôležité! COVID-19: Najnovšie opatrenia platné od 15. októbra 2020:

Dôležité!
COVID-19: Najnovšie opatrenia platné od 15. októbra 2020: celý text

ostatné | 19. 10. 2020 | Autor:

Oznam - odčítanie stavu plynomerov!

Pracovníčky Slovenskej pošty oznamujú obyvateľom, že od 09. októbra odčítajú stav plynomerov v obci. celý text

ostatné | 9. 10. 2020 | Autor:

Beiratkozás az óvodába a 2020/2021-es tanévre!

Az elkövetkező 2020/21-es tanévre az óvodai beiratkozás 2020. április 30-tól 2020. május 31-ig tart. celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor:

Zriadenie telefónnej linky pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín ohľadne krízovej situácie

Zriadenie telefónnej linky pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín ohľadne krízovej situácie: telefónne číslo: 0911/216 957 celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná