Navigácia

Obsah

Organizácie

Materská škola

Materská školamaterska skola s vyučovacím jazykom maďarským zabezpečuje pre deti predškolského veku celodennú starostlivosť. Prevádzkuje od 7.30 h do 17.00 h, kde dieťa absolvuje predprimárne vzdelávanie. Pedagogický kolektív tvoria 3 kvalifikované učiteľky, ktoré pripravujú pre deti bohatý edukačný program.

Materská škola pripavuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami detí. Dopĺňa rodinnú výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rovzoj osobnosti dieťaťa. Súčasťou predškolskej výchovy je aj príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

Budova materskej školy bola v roku 2002 úplne zrekonštruovaná, čo priniesla kvalitnejšie podmienky na predškolské vzdelávanie detí. Materská škola využíva možnosť ovplyvňovať a zapájať sa do miestnej kultúry prezentáciou kultúrnych programov a činnosti MŠ na verejnosti.

Riaditeľka materskej školy: Brigita Milkovicsová
   
Učiteľky materskej školy: Edita Dioszegiová
  Erika Jakus, Mgr.