Navigácia

Obsah

Organizácie

Základná škola Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským Čiližská Radvaň - Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány

  skola

O našej základnej škole

Základná škola Móra Kóczána v Čiližskej Radvani je jediná plnoorganizovaná ZŠ v regióne Medzičilizie, ktorá zabezpečuje výučbu vo všetkých deviatich ročníkoch. Je to spádová škola, do ktorej dochádzajú žiaci z obcí Čiližská Radvaň, Baloň, Sap, Ňárad, Medveďov, Kľúčovec, Pataš, Veľký Meder –časť Ižop.

   V školskom roku 2017/2018 navštevuje ZŠ 280 žiakov, z toho 107 žiakov prvý stupeň, 173 žiakov druhý stupeň. Na výchovno-vzdelávacom procese sa podieľa 23 pedagógov a 3 vychovávateľky . Ich práci napomáha 1 pedagogická asistentka. Počet nepedagogických pracovníkov je 12.

Medzi hlavné ciele školy patria:

  • podržať profil školy
  • zvyšovať kvalitu výchovno–vzdelávacej činnosti na škole
  • ostrážiť naše tradície a zachovanie maďarskej identity žiakov
  • zachovať študijné výsledky
  • venovať zvýšenú starostlivosť talentovaným žiakom
  • slabší nech dostanú možnosť zlepšiť sa
  • zabezpečiť odborníkov na vyučovanie žiakov špeciálnymi pedagogickými a psychologickými problémami

Pri dodržiavaní spomínaných zásad  naši pedagógovia vykonávajú  svoju prácu zodpovedne, so zámerom plnenia vytýčených cieľov.

Okrem vzdelávania zabezpečujeme našim žiakom všestranné záujmové aktivity, aby mohli svoj voľný čas využiť čo najosožnejšie.

Naši žiaci sú úspešní na predmetových aj športových súťažiach, a to nielen na Slovensku, ale aj za hranicami.

Aktívne sa zúčastňujeme na kultúrnom živote medzičiližských obcí, naši žiaci pravidelne vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach.

Cieľom našej inštitúcie nie je iba podávanie informácií a vedomostí, ale každodenne pracujeme na tom, aby sme všestranne rozvíjali osobnosť našich žiakov. Za najdôležitejšie považujeme to, aby sme v spolupráci s rodičmi vychovávali suverénnych a úspešných jedincov.


Mgr. Judit Nagy

riaditeľka školy